Sök
  • Olle Johansson

El-bussen, en lösning för minskad miljöpåverkan i lokaltrafiken

Uppdaterad: feb 18

Den lokala busstrafiken genomgår en snabb förändring, antalet fordon som drivs med el respektive biogas ökar på bekostnad av de dieseldrivna bussarna. Introduktionen av elbussar sker på bred front och i de flesta tätorter beräknas åtminstone en del av lokaltrafiken ha ställt om till elektrisk drift före 2025. Med el som drivkälla minskar CO2 utsläppen samtidigt som bullernivån reduceras. Radikalt minskade partikelutsläpp bidrar till en bättre luftkvalitet.


Till skillnad från eldrivna personbilar är el-bussarna, på grund av sin vikt och

krav på lång körsträcka, utrustade med större batterier. Batteritekniken utvecklas dock snabbt och i takt med detta kan den vikt och volym batteriet upptar minska och därmed också kostnaderna.


För att undvika långa stopp under pågående trafik krävs hög laddeffekt, denna erhålls normalt via så kallade pantografladdare. Laddarna kan på några minuter förse batterierna med el så bussen kan nå nästa laddstation längs linjen där proceduren upprepas.

Efterhand som bussarnas batterier får högre kapacitet och därmed ger längre räckvidd kan

eventuellt laddare i anslutning till bussdepåerna, där fordonen står uppställda nattetid, ersätta linjeladdningen. Båda varianterna av förekommer idag på de anläggningar som redan byggts och för de som planeras.


En intressant fråga som debatteras är vem som skall äga och därmed betala laddinfrastrukturen i våra städer; olika affärsmodeller diskuteras.

Ingen klar trend kan ännu inte skönjas, alternativen är att ”trafikhuvudmännen” (regionerna) eller bussoperatörerna står för kostnaderna och ägandet. Ett annat intressant alternativ är att laddarna levereras av busstillverkarna som i sin tur hyr ut eller säljer färdiga ”paket”.


En sak är dock helt klar; skattebetalarna och resenärerna kommer i slutändan att få stå för kostnaderna om busstrafiken skall delta i omställningen till en renare miljö och en hållbar värld. Men - över tid är det inte nödvändigtvis så att eldrivna bussar är dyrare än konventionella.


// Ingvar Grundborg


#elbuss #laddning #kollektivtrafik #laddlösningar

0 visningar

©2020 by Turn Electric Advisory Nordic AB.